Villkor

Försäljnings- och Leveransvillkor Sverige

1. Giltighet

Dessa villkor gäller för samtliga försäljningar och leveranser från AB Dogman (”Dogman”) till kunder med säte i Sverige. För vidareförsäljning till Norge, Danmark eller Finland hänvisas till lokala avtal. För vidareförsäljning till annat land, vänligen kontakta Kundservice. 

2. Betalning och priser

2.1 Produkterna levereras enligt vid ordertillfället gällande prislista. Alla priser anges exklusive moms. 
2.2 Betalningstiden är 20 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 24% p.a.

3. Leverans

3.1 Normalt verkställs leverans inom Sverige inom 1-3 arbetsdagar. Vid större kampanjer och inför stora allmänna helgdagar kan leveranstiden vara upp till 5 arbetsdagar eller fler. Leveranstider och villkor till andra länder än Norge, Danmark Finland, sker på förfrågan. 
3.2 Leverans sker genom Dogmans fraktbolag.
3.3 Leveransen sker i enlighet med fraktbolagens generella turlistor, som påverkas bl.a. av geografiska förutsättningar. Listorna finns att tillgå på www.dsv.se Kunden bör lägga sina ordrar i god tid inför helg- och klämdagar då fraktbolagen ibland tillfälligt lägger om sina rutter under dessa tider. Dogman iklär sig inget ansvar förleveranstiderna.
3.4 Ersättning från Dogman för förlust eller skador avvarorna utgår endast i den mån Dogman har rätt till ersättning från fraktbolaget (f.n. maximerad till 100 kr/kg).
3.5 Transportskador ska av kunden reklameras direkt hos fraktbolaget eller hos Dogman varvid Dogmans ”Transportreklamationssedel” (att hämtas på www.dogman.se under fliken ”För återförsäljare”) ska användas. Giltiga transportskadereklamationer kan göras endast via denna blankett. 

4. Orderrutiner

4.1 Order ska läggas via Dogmans webbshop, mail, telefon eller fax.
4.2 Orderbekräftelse skickas via e-post efter överenskommelse med Dogmans Kundservice. Ett bindande avtal förutsätter att en orderbekräftelse har lämnats på detta sätt.
4.3 Efter det att ordern är registrerad skrivs plocksedel ut på lagret, vilket innebär att tilläggsorder inte längre kan tas emot. Upplysningar avseende status på specifika order lämnas av orderavdelningen per telefon.
4.4 Information avseende om varan finns på lager eller är slutsåld kan fås via inloggning på Dogmans webbshop eller per telefon. Observera att en artikel som tillfälligt tagit slut inte restnoteras. Det innebär att varan måste beställas på nytt till då gällande leveransvillkor.
4.5 Reservdelar tillhandahålls som anskaffningsvara. För mer information och eventuella order ska orderavdelningen kontaktas.

5. Fruset foder

5.1 Frysfoder kan, om inget annat avtalats, endast levereras om leveranstiden är maximalt 1 dag och endast inom postnummerområden 100 00-820 00.
5.2 Minsta orderkvantitet för frysfoder är 3 kg. Order ska läggas helgfria måndagar-onsdagar.
5.3 Den fraktfria gränsen är 3.000 kr. Order på fruset foder får kompletteras med ytterligare en order på andra artiklar för att nå upp till ett fraktfritt totalt ordervärde. Dogman kommer att hantera orderna var för sig.

6. Fraktavgifter

6.1 Om beställningens värde överskrider 3.000 kr (exklusive moms) sker leveransen fraktfritt inom Sverige. Övriga beställningar debiteras faktisk fraktkostnad. Gällande fraktprislista finns tillgänglig på: www.dsv.se.

7. Rutiner vid mottagande av varor

7.1 Mottagna varor ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende transportskador. Transportskador ska, för att vara ersättningsgilla, anmälas senast inom 5 dagar efter leverans. Om inget annat bestäms av Dogman eller fraktbolaget ska skadade varor sparas i minst 14 dagar efter reklamationen för eventuell kontroll genom fraktbolaget.

8. Pallar och förpackningar

8.1 Normalt sker leverans på EUR-pallar. Dogmans transportörs pallbytessytem, som innebär att pall byts mot pall, ska användas.
8.2 Kunden ska själv omhänderta emballage och förpackning. Dessa får ej returneras.

9. Reklamationer

9.1 Mottagna varor ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller köprättsliga fel på varorna (nedan tillsammans benämnda ”Fel”).
9.2 Fel som kan upptäckas vid en noggrann undersökning (utan att för konsumenter avsedda förpackningar behöver brytas) ska reklameras omedelbart men senast inom 5 dagar från leverans. Fel som inte kan upptäckas genom en sådan undersökning ska reklameras inom 6 månader efter leveransen, respektive, om leveransen avser foder, inom det kortare av 3 månader efter leveransen eller inom angiven bäst före period. Förutom vid grov vårdslöshet ansvarar Dogman inte för Fel som görs gällande efter det att de nyssnämnda fristerna har löpt ut.
9.3 Alla reklamationer ska hanteras enligt anvisningarna på vårt reklamationsunderlag för returfrakt eller genom Dogmans Kundservice. Reklamationsblanketten finns tillgänglig under fliken Återförsäljare på www.dogman.se. Dogman ansvarar inte för reklamationer som hanteras på annat sätt.

10. Ansvar för Fel

10.1 Dogman ansvarar inte för Fel som orsakats genom felaktigt handhavande, lagring, transport, underhåll eller användning av varan. Vad gäller ansvar för att en vara ska ha vissa egenskaper eller att den ska vara ägnad för ett allmänt eller särskilt ändamål, så ansvarar Dogman endast i den omfattning som Dogman själv, innan avtalet med kunden ingicks, uttryckligen och skriftligen har bekräftat att varan har dessa egenskaper eller kan användas på detta sätt.
10.2 Fel ska, för att berättiga kunden till en reklamation, bevisas av kunden på för Dogman tillfredställande sätt. Vid en berättigad reklamation har Dogman rätt att välja om Felet ska avhjälpas genom leverans av felfri ny vara eller genom att köpet hävs mot att köpeskillingen återbetalas.Varor som returneras ska packas väl och returneras till Dogmans lager i Åstorp. För kreditering av returnerade varor krävs att de är oskadda, i obruten originalförpackning och i säljbart skick. Inga etiketter får klistras på varans originalförpackning.
10.3 Levererar inte Dogman (om Dogman har valt omleverans) nya felfria varor inom skälig tid, har kunden rätt att häva köpet och kräva ersättning för merkostnaden av eventuella täckningsköp.

11. Gäller för samtliga returer

11.1 Returfraktsedel skall användas vid alla returer. Kontakta Dogmans Kundservice.
11.2 Varorna returneras väl rengjorda, väl förpackade och företrädelsevis i sin originalförpackning. 
11.3 För kreditering av returnerade varor krävs att de är oskadda, i obruten originalförpackning och i säljbart skick. Inga etiketter får klistras på varans originalförpackning.
11.4 Om varan ej godkännes debiteras frakt och returfrakt

12. Allmänt

12.1 Dogman reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation samt för slutsålda varor
12.2 Dogmans ansvar för fel avseende en vara eller annars i samband med leverans av en vara är under alla omständigheter, och förutom vid grov vårdslöshet, inskränkt till det högre av eventuell försäkringsersättning eller 5 gånger priset för den aktuella varan.
12.3 Dogman förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. 

13. Tvist och tillämplig lag

Tvist i anledning av avtalsförhållandet rörande produkternas köp och leverans ska hänskjutas till allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. På avtalsförhållandet ska svensk materiell rätt tillämpas (Lag(1987:822) om internationella köp ska inte tillämpas)

AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se